Kişisel Verilerin Korunması

Fertilitenin Korunması Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekteyiz. Bağışçılarımız, hastalarımız ile yakınları ve refakatçileri, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, gönüllülerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir. Bu bilgilendirme Fertilitenin Korunması Derneği‘ nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ön görülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve sizlerden derneğimiz ile aranızda kurulacak sözleşmenin gereklilikleri doğrultusunda kişisel verilerinizin toplanması ve gerekli izinlerin alınması için hazırlanmıştır. Vermiş olduğunuz izinler veli veya vasisi bulunduğunuz 3. Kişiler bakımından da sonuç doğuracaktır. ‘Kişisel veri’ ad, soyad, TC. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum tarihi, doğum yeri, yaş, cinsiyet, medeni durum, adres, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu, sigorta ve/veya hasta protokol numarası, sizi tanımlayacak diğer kimlik verileriniz yanı sıra dahil olunan fatura bilgileri, konum/ lokasyon verileri gibi belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir.

Verileri işleme nedir?

Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

Hangi verilerinizi topluyoruz?

Fertilitenin Korunması Derneği’ nde akdedilen sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin eki niteliğindeki dokümanlar ile başvuru formlarında vermiş olduğunuz bilgiler, elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemler bakımından gerekli SMS, e-posta, telefon sesli görüşme kayıtları ve tutanakları, muhasebe bilgileriniz (banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz), bilgisayar iz ve log kayıtları, gelecekte tarafımıza paylaşacağınız diğer veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve etkinlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü verileriniz, anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. Fertilitenin Korunması Derneği’ni değerlendirmek için yaptığınız bildirimler, https://www.fertiliteninkorunmasi.org/ sitesine veya başvuru/iletişim bölümüne gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz. Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız. Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız. Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Verileri hangi amaçla kullanıyoruz?

Fertilitenin Korunması Derneği tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz nitelikli ve özel kişisel bilgileriniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; kimliğinizi teyit etme, etkinliklerin planlanması ve yönetimi, Fertilitenin Korunması Derneği’ nin tabi olduğu mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde gereksinimlerin yerine getirilmesi, derneğimizin iç işleyişi ile halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla verilerinizi analiz etme ve saklama, bağlı olduğumuz mevzuatlar gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme ve bunlarla sınırlı olmaksızın araştırma ve benzeri amaçlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda Fertilitenin Korunması Derneği ile aranızda kurulan hukuki/tıbbi ilişki gereği, bundan doğan taleplerinizin yerine getirilebilmesi, suiistimallerin önlenmesi veya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; tarafınıza ait kişisel verileri işleyecektir. Elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz Fertilitenin Korunması Derneği’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulacaktır.

Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Fertilitenin Korunması Derneği olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.
Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya eksik/yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini, veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır.

Veri güvenliği; Fertilitenin Korunması Derneği olarak verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun şekilde korunmaktadır.

Fertilitenin Korunması Derneği olarak sizinle iletişim kurmaya devam etmek istiyoruz. Ücretsiz olarak bilgilendirilme, ürün hizmet ve yeniliklerimizle ilgili paylaşımları sizlere sunabilme, gelişen teknoloji ile birlikte yeni tedavi yöntemleri, hatırlatma paylaşımları, iletişim amacıyla kişisel verilerinizi kullanmak amacıyla onay/ açık izninizi istiyoruz.